Ede (Hò-làn)

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ede, Netherlands)

Ede (Hò-làn) he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 318.62 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 110,657-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Ede (Hò-làn) .
Ede (Hò-làn) Khì-chì
Ede (Hò-làn) Vûn-chông
Ede (Hò-làn) .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá