Duiven he Hò-làn Gelderland-sén ke yit-chho sàng-sṳ, Chúng mien-chit 35.19 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 25,580-ngìn (2014-ngièn thúng-kie).

Duiven .
Duiven Khì-chì
Duiven Vûn-chông
Duiven .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá