Dubai (Â-là-pak-vùn: دبيّ) he Â-là-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet ngìn-khiéu chui-tô ke Thai-kûng-koet, chhiùng mien-chit sông kie-son he ki Abu Dhabi chṳ̂-heu thi-ngi thai Thai-kûng-koet. Thit pai sṳ yi̍t he Â-là-pak lièn-ha̍p Thai-kûng-koet chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Chûng-tûng thi-khî ke kîn-chi lâu kîm-yùng chûng-sîm.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Dubai siông-koân ke tóng-on.