Dubai (Â-là-pak-vùn: دبيّ) he Â-là-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet ngìn-khiéu chui-tô ke Thai-kûng-koet, chhiùng mien-chit sông kie-son he ki Abu Dhabi chṳ̂-heu thi-ngi thai Thai-kûng-koet. Thit pai sṳ yi̍t he Â-là-pak lièn-ha̍p Thai-kûng-koet chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Chûng-tûng thi-khî ke kîn-chi lâu kîm-yùng chûng-sîm.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Dubai siông-koân ke tóng-on.