County Durham, Yîn-koet Tûng-pet Yîn-kak-làn Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 2,226 phìn-fông kûng-lî, yû 500,700 ngìn-khiéu (2009-ngièn).

County Durham.
County Durham khì-è.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá