County Durham

County Durham, Yîn-koet Tûng-pet Yîn-kak-làn Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 2,226 phìn-fông kûng-lî, yû 500,700 ngìn-khiéu (2009-ngièn).

County Durham.
County Durham khì-è.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯