County Durham, Yîn-koet Tûng-pet Yîn-kak-làn Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 2,226 phìn-fông kûng-lî, yû 500,700 ngìn-khiéu (2009-ngièn).

County Durham.
County Durham khì-è.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá