Tûng-pet England

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng-pet Yîn-kak-làn)

Tûng-pet Yîn-kak-làn (Yîn-ngî: North East England). Yîn-koet hâ-hot ke kiú-chak chhṳ-kip hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.

Tûng-pet Yîn-kak-làn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

 
Tûng-pet Yîn-kak-làn.

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá