Chhie̍t-chúng (絕種) fe̍t chhṳ̂n Me̍t-chúng (滅種, Yîn-ngî: Extinction) chhai Sâng-vu̍t-ho̍k lâu Sâng-thai-ho̍k chûng he chṳ́ yit-chak fe̍t yit-chhu̍k vu̍t-chúng ke sêu-sṳt. Chhie̍t-chúng ke shùn-kiên thûng-sòng pûn ngin-vì he kâi vu̍t-chúng chui-heu yit-ke ke-thí ke sí-mòng, mò chṳ́ -sûn heu-thoi. Chhai yû-sin fàn-chhṳ̍t ke vu̍t-chúng chûng, tông yit-ke vu̍t-chúng chṳ́-yû yit-ke-thí, fe̍t-chá chṳ́-yû yit-ke sin-phe̍t ke ke-thí, nâ mak liá-ke vu̍t-chúng ke me̍t-chúng he put-khó phit-miên ke. Chhai thi-chṳt sṳ̀-thoi, chhie̍t-chúng he yit-ke sṳ̂ khûng kien koan ke sṳ-khien, vu̍t-chúng thûng-ko vu̍t-chúng ke hìn-sṳ̀n yì chhut-hien, thûng-ko me̍t-chúng yì sêu sṳt. Vu̍t-chúng me̍t-chhie̍t chhai chó-khì pin m̀-he yit-ke pûn phú-phiên chiap-su ke khói-ngiam. Muk-chhièn, hí-tô fàn-kin chû-chṳt lâu chṳn-fú tâm sîm yù ngìn-lui ke kòn sia̍p thô-chṳ ke vu̍t-chúng ke chhie̍t-chúng. Khó-nèn ke me̍t-chúng ke ngièn-yîn pâu-koat vû ngiam, tshi-sit-thi ke pho-fái, sîn ke pú-sṳ̍t-chá ke yín ngi̍p. Phîn lìm chhie̍t-chúng ke vu̍t-chúng he chṳ́ chhùn-chhai me̍t chhie̍t ngùi hiám ke vu̍t-chúng. Yâ ngoi Me̍t-chúng he yung-yî mèu-shu̍t yí-kîn mò yâ-sâng chhong-thai ke ke-thí, chṳ́-yû ngìn-lui khiên yông ke-thí ke vu̍t-chúng ke su̍t-ngî. Chhie̍t-chúng

Tò-tò tiâu.
Khiúng-liùng.
Lî kap.
Kîm Hà-mà.
Khiúng-tiâu.