Liá-piên "Chûng-koet (thi-khî)" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中國 (地區)" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chûng-koet he chṳ́ vi-yî Â-chû tûng-phu thi-khî nui ke yit-ke thai hìn Li̍t-sṳ́ vùn-fa khiên, ya-he chhai sṳ-kie sông chui chó sán-sên vùn-mìn ke thi-khî chṳ̂-yit. Chûng-koet he yit-ke tô mìn-chhu̍k koet-kâ. Chûng-koet muk-chhièn yû Hon-chhu̍kChhòng-chhu̍kMàn-chhu̍kMùng-kú-chhu̍kVì-ngâ-ngì-chhu̍kChong-chhu̍k tén ńg-sṳ̍p-liuk ke mìn-chhu̍k. Hon-chhu̍k he Chûng-koet ngìn-khiéu chui tô. Hon-chhu̍k fûn-phu chhai chhiòn -koet kok-thi. Kîn-kí thi-sâm chhṳ ngìn-khiéu thiàu-chhà, chûng-koet chúng ngìn-khiéu vi 13-yi.

Chûng-koet
中-order.gif
國-order.gif

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá