Chûng-koet (thi-khî)

Liá-piên "Chûng-koet (thi-khî)" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中國 (地區)" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chûng-koet he chṳ́ vi-yî Â-chû tûng-phu thi-khî nui ke yit-ke thai hìn Li̍t-sṳ́ vùn-fa khiên, ya-he chhai sṳ-kie sông chui chó sán-sên vùn-mìn ke thi-khî chṳ̂-yit. Chûng-koet he yit-ke tô mìn-chhu̍k koet-kâ. Chûng-koet muk-chhièn yû Hon-chhu̍kChhòng-chhu̍kMàn-chhu̍kMùng-kú-chhu̍kVì-ngâ-ngì-chhu̍kChong-chhu̍k tén ńg-sṳ̍p-liuk ke mìn-chhu̍k. Hon-chhu̍k he Chûng-koet ngìn-khiéu chui tô. Hon-chhu̍k fûn-phu chhai chhiòn -koet kok-thi. Kîn-kí thi-sâm chhṳ ngìn-khiéu thiàu-chhà, chûng-koet chúng ngìn-khiéu vi 13-yi.

Chûng-koet
中-order.gif
國-order.gif

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯