Hon-chhu̍k (漢族) he Chûng-koet ke chú-thí chhu̍k-khiùn, ya-he sṳ-kie song ngìn-khiéu chui-tô ke chhu̍k-khiùn. Muk-chhièn Hon-chhu̍k ngìn-khiéu yok sṳ̍p-sâm yi, chiam-hi sṳ-kie tsúng ngìn-khiéu ke 20%, fûn-phu chhai sṳ-kie kok-thi.

Liá-piên "Hon-chhu̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"漢族" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.