Chông-fa-yen

Chông-fa-yen chhai Thòi-vân chûng-sî phu, tûng-piên he Pat-kua sân-ma̍k lâu Nàm-thèu-yen chiap-chhiuk, sî-piên pîn-lìm Thòi-vân Hói-hia̍p, nàm-piên lâu Yùn-lìm-yen vì kie, pet-piên yî Thai-tú-hâi lâu Thòi-chûng-yen vì kie. Thi-hìn song yî phìn-ngièn vì-chú, su̍k-yî Chông-fa phìn-ngièn.

Chông-fa-yen ke thi-phêu.

Li̍t-sṳ́編輯

Chông-fa-yen chui-chó yù Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn Babuza-chhu̍k kî-chhu.

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-chi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯