Chông-fa-yen ke thi-phêu.

Chông-fa-yen tshai Thòi-vân chûng-sî phu, tûng-piên he Pat-kua sân-ma̍k lâu Nàm-thèu-yen tsiap-tshiuk, sî-piên pîn-lìm Thòi-vân Hói-hia̍p, nàm-piên lâu Yùn-lìm-yen vì kie, pet-piên yî Thai-tú-hâi lâu Thòi-chûng-yen vì kie. Thi-hìn song yî phìn-ngièn vì-tsú, su̍k-yî Chông-fa phìn-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chông-fa-yen chui-tsó yù Thòi-vân Ngièn-tshu-mìn Babuza-tshu̍k kî-tshu.

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Tsṳn-tshṳPhiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá