Liá-piên "Nàm-thèu-yen" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南投" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Nàm-thèu-yen chhai Thòi-vân chûng-phu, he Thòi-vân vì-yit mò kho-hói ke-yen. Pún-yen kin-nui ngièn-chhu-mìn yû Thai-ngâ-chhu̍k, Pu-nùng-chhu̍k, Tsou-chhu̍k khi̍p Thao-chhu̍k. Nàm-thèu-yen he Thòi-vân chui-kô fûng Ngiu̍k-Sân khi̍p chui-chhòng hò-liù ke ngièn-thèu.

Taiwan ROC political division map Nantou County.svg
Thòi-vân thi-lî chûng-sîm pî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá