Chông-chiu-sṳ (漳州市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fuk-kian-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 12,607 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 4,800,000-ngìn (2009-ngièn su-kí ).

Chông-chiu-sṳ

Li̍t-sṳ́

phiên-siá
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Zong-ziu heh lak-si wun-faa miang-saang, zaau yi ngit maan nen tsen ziu yu sen min zoi gaai thi-fong gi-zi. Tson tsi-wong yaa-ng nen (tsen 222 nen). lit nip Tson Zung-yong baan-thu. Hon-thoi, yi Liong-saan wai geh, fun suk Naam-yit, Man-yit. Man-naam faat-sang wan-lin, Tsan zeng, Tsan Yen-kong fu-zi fung min phing len. Li si, khi-di sut-ling tsat-tsen doh miang zong-si ni Zong-ziu, khi yu daai liaau Zung-yen wun-faa do gaai thi-fong.

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Ngî-ngièn

phiên-siá
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Zong-ziu thung-hang Man-naam-ngi Zong-ziu-faa. Sai-phu gin Man-si geh thi-fong heh Haak-gaa-ngin gi-zi thi-fong. Gaai thi-fong ngin gong Haak-gaa-faa. Haak-gaa-ngi-yim baau-liu haau doh zung-gu Hong-ngi thet-sak.

Chûng-kau

phiên-siá
 
Zong-ziu-si Naam-saan-zi Thaai-hung-baau-din
This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Zong-ziu-si geh Zong-ziu muk-baan-faa, Zong-ziu muk-ngau-thau thiu-hat, goh-zai-hi, Zong-ziu phu-doi-hi, gam-goh, Zong-ziu Tsai Fuk-mi tsen-thung zai gu gei-ngai, Zong-ziu baat-baau yin-ni, Zong-phu-yen geh Zong-phu zim-zi, Lung-fui-si geh Baau-sang-thaai-di sin-zuk, Faa-ngun-yen geh Gaau-saan-zuk laai-sew-mu thung Dung-saan-yen geh Dung-saan-goh tsaak bi lit nip gok-gaa khip fi-wut-zat wun-faa fai-tsen miang-liuk. Tsi-ui, Zong-ziu wun-faa baau-khut yu Tsiu-khet, zim-zi, dang-mai, thaai-tsaa gu-mu-daau dang.

Chhâm-kháu Vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá