Canberra (Yîn-ngî: Canberra; fat-yîm vì /ˈkænbᵊrə/, /ˈkænbɛrə/ ), he Au-chû Lièn-pâng sú-tû. Kì he Au-chû chui-thai ke nui-liu̍k sàng-sṳ, ngìn-khiéu chhêu-ko 36.7 van-ngìn, chhai Au-chû só-yû sàng-sṳ lî phài-miàng thi-pat. Kì chho-lo̍k yî Àu-chû Sú-tû Liâng-thi pet-tôn, khî-lì Au-chû tûng-ngan lióng-thai tû-fi sàng-sṳ Sydney lâu Melbourne fûn-phe̍t vì 280 kûng-lî fò 660 kûng-lî.

Canberra.

Au-chû Lièn-pâng 1908-ngièn kiet-thin chhai Sydney lâu Melbourne lióng-thai sàng-sṳ chṳ̂-kiên ke chap chûng thi-lî vi-tsì thin tû, chit kîm-ha ke Canberra. Kì he Au-chû séu-sú chhiòn-sàng kûi-va̍k hîn-kien ke kûi-va̍k sàng-sṳ, 1913-ngièn thûng-kûng, chúng-thí kûi-va̍k yù Mî-koet Chṳ-kâ-kô Kien-chuk-sṳ̂ Walter Burley Griffin lâu Marion Mahony Griffin Fû-fu sat-kie. Griffin Fû-fu ke sat-kie chhai tông-sṳ̀ ke chhiòn-khiù sat-kie kin-soi chûng thot-yín yì chhut, kiet-ha̍p Yèn-hìn, Liuk-piên-hìn, Sâm-kok-hìn tén kí hò thù-on, pin yî sú-tû Liâng-thi ke thi-hìn thi̍t-set vì-chú tshu̍k tá chho yì sṳ̀n. Sàng-sṳ ke sat-kie su-to fâ yèn sàng-sṳ yun-thûng yáng-hióng, phau thet yî kûng-yèn chok-vì tiám-tot ke khiu-yû kôn-ngiam, chiông hí-tô chhùng-yeu khî-vet chhṳ̍t-chiap yùng-ngi̍p thiên-yèn-chhṳ̍t, yû "thiên-yèn sú-tû" mî-yî.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Thúng-kie

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá
 
Khâm-phì-là.

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá