Pu-lû-khiet-lìm (Yîn-ngî: Brooklyn, Kings county) vì Mî-koet Néu-yok-sṳ ke Ńg-ke Hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit, ya chhiu-he Néu-yok-chû ke Kîm-sṳ̂-yen, vì Néu-yok-chû ngìn-khiéu chui-tô ke yen-fun. Pu-lû-khiet-lìm vi-yî Màn-hâ-tun tûng-nàm-phu, tûng-lièn Fòng-heu-khî. Chhai Néu-yok-sṳ ńg-thai-khî chûng, vì ngìn-khiéu chui-tô ke yit-khî (250 van kî-mìn).

Pu-lû-khiet-lìm.
Pu-lû-khiet-lìm.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá