Belo Horizonte he Pâ-sî thi-si thai sàng-sṳ, ngìn-khiéu yok 2,502,557, mien-chit 334 phìn-fông kûng-lî, Minas Gerais-chû chṳn-fú só-chhai-thi, he kâi chû ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, vùn-fa chûng-sîm. Vi yî Pâ-sî tûng-nàm-phu. tông-thi yû yá-kîm, pó-sa̍k kâ-kûng, khì-chhâ chṳ-chho, fóng-chṳt, sṳ̍t-phín tén kûng-ngia̍p kha-vì fat-tha̍t.

Belo Horizonte.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá