Pó-sa̍k (gemstone) he pûn chhiet-kot, chhat-yun, phau-kông ke khóng-vu̍t, sa̍k-liau, thú-fa-vu̍t-thí, vì sû-si̍p-phín, sû-chhông-phín fe̍t chhôn-chho̍k chông-sṳ chṳ̂ yung。

Pó-sa̍k.

Muk-chhièn sṳ-kie sông 3000 tô chúng khóng-vu̍t chûng, yû 230-chúng yî-sông cho-tet chok-vì pó-sa̍k. Sông-ngìn fûn Pó-sa̍k vì pó-sa̍k lâu Pan Pó-sa̍k.