Arenys de Mar he Sî-pân-ngà Barcelona-sén Catalonia chhṳ-chhṳ-khî ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 6.87 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 14,688-ngìn (2010-ngièn thúng-kie).

Arenys de Mar.
Arenys de Mar Khì-chì
Arenys de Mar Vûn-chông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá