Alsace (Fap-ngî: Région Alsace) he Fap-koet tûng-phu yit-chak thi-khî ke miàng-chhṳ̂n, kì pûn Rhin-hò nàm-pet fûn-khôi sṳ̀n lióng-ke phu-fun: pet-phu ke Hâ Rhin-sén lâu nàm-phu ke Sông Rhin-sén. Kú-thoi he Fap-làn-khiet Vòng-koet ke yit-phu-fun, chok-vi Hâ-pu-sṳ̂-páu Kâ-chhu̍k ke fap-ngièn-thi, chhai Sṳ̍p-chhit Sṳ-ki yî-chhièn phu-fun liâng-thú kûi-su̍k Fap-koet, phu-fun liâng-thú kûi-su̍k Sṳ̀n-sṳn Lò-mâ Ti-koet.

Alsace .
Alsace Khì-chì
Alsace Vûn-chông
Alsace .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alsace siông-koân ke tóng-on.