Alsace (Fap-ngî: Région Alsace) he Fap-koet tûng-phu yit-chak thi-khî ke miàng-chhṳ̂n, kì pûn Rhin-hò nàm-pet fûn-khôi sṳ̀n lióng-ke phu-fun: pet-phu ke Hâ Rhin-sén lâu nàm-phu ke Sông Rhin-sén. Kú-thoi he Fap-làn-khiet Vòng-koet ke yit-phu-fun, chok-vi Hâ-pu-sṳ̂-páu Kâ-chhu̍k ke fap-ngièn-thi, chhai Sṳ̍p-chhit Sṳ-ki yî-chhièn phu-fun liâng-thú kûi-su̍k Fap-koet, phu-fun liâng-thú kûi-su̍k Sṳ̀n-sṳn Lò-mâ Ti-koet.

Alsace .
Alsace Khì-chì
Alsace Vûn-chông
Alsace .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alsace siông-koân ke tóng-on.