Alsace (Fap-ngî: Région Alsace) he Fap-koet tûng-phu yit-chak thi-khî ke miàng-chhṳ̂n, kì pûn Rhin-hò nàm-pet fûn-khôi sṳ̀n lióng-ke phu-fun: pet-phu ke Hâ Rhin-sén lâu nàm-phu ke Sông Rhin-sén. Kú-thoi he Fap-làn-khiet Vòng-koet ke yit-phu-fun, chok-vi Hâ-pu-sṳ̂-páu Kâ-chhu̍k ke fap-ngièn-thi, chhai Sṳ̍p-chhit Sṳ-ki yî-chhièn phu-fun liâng-thú kûi-su̍k Fap-koet, phu-fun liâng-thú kûi-su̍k Sṳ̀n-sṳn Lò-mâ Ti-koet.

Alsace .
Alsace Khì-chì
Alsace Vûn-chông
Alsace .

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alsace siông-koân ke tóng-on.