Alpes-de-Haute-Provence-sén he Fap-koet ke yit-chak sén (phiên-ho 04), vi-yî Fap-koet tûng-nàm-fông. Su̍k-yî Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alpes-de-Haute-Provence-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Alpes-de-Haute-Provence-sén .
Préfecture de Digne.JPG
Alpes-de-Haute-Provence-sén Vûn-chông
Alpes-de-Haute-Provence-sén .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alpes-de-Haute-Provence-sén siông-koân ke tóng-on.