Khôi-khí chú sién-tân
Ak-ngì-pu-ngì-sṳ-sén.
Ak-ngì-pu-ngì-sṳ-sén.

Ak-ngì-pu-ngì-sṳ-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان البرز‎, Ostan-e Alborz) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 5,833 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 2,412,513 (2011-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Khà-là-kui.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alborz-sén siông-koân ke tóng-on.