"Kuala Lumpur Koet-chi Kî-chhòng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng to Kuala Lumpur Koet-chi Kî-chhòng
無編輯摘要
3 ke phiêu-chhiam: 已被回退 sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
filekliacoferjpgrightthumb350pxKitlùngpokoetchi KîchhòngKitlùngpo Koetchi KîchhòngYînngîkualalumpur internationalairportkiénchhnkuL hemâlòisîâchui chúyeu ke koetchi kichhòng chyit viyîsietlànngôchû nàm-phu ke sietpânglìKitlùngpo yok kûnglî Kai kîchhòng changst khí yungyî ngièn ngietngit chhíthoi chchhièn ke spang Koetchi KîchhòngKitlùngpo Koetchi Kîchhòng ke phiêungî he pá skie taito mâlòisîâ pá mâ-lòisîâ taib
[[File:KLIA_Cover.jpg|right|thumb|350px|Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng.]]
vông skieBringing the world to Malaysia and Malaysia to the world
'''Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng''' ([[Yîn-ngî]]: Kuala Lumpur International Airport, kién-chhṳ̂n '''KUL''') he [[Mâ-lòi-sî-â]] chui chú-yeu ke koet-chi kî-chhòng chṳ̂-yit, vi-yî [[Siet-làn-ngô-chû]] nàm-phu ke [[Siet-pâng]], lì [[Kit-lùng-po]] yok 50 kûng-lî. Kâi kî-chhòng chang-sṳt khí yung-yî 1998-ngièn 6-ngie̍t 27-ngit, chhí-thoi chṳ̂-chhièn ke [[Sṳ̂-pang Koet-chi Kî-chhòng]]. Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng ke phiêu-ngî he “Pá sṳ-kie tai-to Mâ-lòi-sî-â, pá Mâ-lòi-sî-â tai-vông sṳ-kie” (Bringing the World to Malaysia and Malaysia to the World).
Kitlùngpo Koetchi Kîchhòng yaheThoitshú Hòngsienke thìnliùtiám chyit yù yî yînkoet Hòngkhûngthili Hòng-khûnglâuÀuchû Hòngkhûng yí thìnfî Kitlùngpo Koetchi Kîchhòngsóyî chchhûnm
Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng ya-he [[Thoi-tshú Hòng-sien]] ke thìn-liù-tiám chṳ̂-yit, yù yî [[Yîn-koet Hòng-khûng]], [[O-thi-li Hòng-khûng]] lâu [[Àu-chû Hòng-khûng]] yí thìn-fî Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng, só-yî chṳ́ -chhûn [[Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng]] thìn-liù chhai chhṳ́ kî-chhòng. Kî-chhòng kón-lî kûng-sṳ̂ yìn pó-chhṳ̀ lo̍k-kôn thai-thu, hî-mong Yîn-koet Hòng-khûng lâu Àu-chû Hòng-khûng cho-tet chhùng-sîn chiông Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng chok vì Thoi-tshú Hòng-sien ke yit-ke thìn-liù tiám. Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng yù [[Ngit-pún]] [[Kien-chuk-sṳ̂]] [[Het-chhôn Ki-chông]] (黑川紀章) sat-kie, chhái-yung ke khói-ngiam he “Sêm lìm chûng ke kî-chhòng, kî-chhòng chûng ke sêm-lìm”, kî-chhòng si-chû pûn liu̍k-yìm fàn-tîn, kî-chhòng ví-sên thai-lèu chûng-ông sat yû lu-thiên-sṳt, ngoi-mien yû ngie̍t-tai yí-lìm ke fûng-kín.
n
 
mâlòisî-â Hòngkhûngthìn-liù chhai chhṳ kî-chhòngKîchhòng kónlî kûngsyìn póchh lo-kôn thaithu hîmong Yînkoet Hòngkhûng lâu Àuchû Hònglkhûng chotet chhùngsîn chiông Kitlùng-po Koetchi Kîchhòng chok vì Thoitshú Hòngsien ke yitke thìnliù tiámKitlùngpo Koetchi Kîchhòng yù ngitpúnKienchukHetchhôn Kichông satkiechháiyung ke khóingiam heaêm lìm chûng ke kîchhòng kîchhòng chûng ke sêmlìmkîchhòng sichu pun liukyìm fàntîn kîchhòng vísên thailèu chûngông sat yû luthiênst ngoimien yû ngiettai yílìm ke fûngkín
[[Category:Mâ-lòi-sî-â]]
categorymâlòisîâ