"Pet Mariana Khiùn-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Pet Mariana Khiùn-tó''' (Yîn-ngî: {{lang|en|Northern Mariana Islands}}) he Mî-koet chhai Thai-yòng-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi. {{Mî-koet}} …
(Sîn hong-mien: '''Pet Mariana Khiùn-tó''' (Yîn-ngî: {{lang|en|Northern Mariana Islands}}) he Mî-koet chhai Thai-yòng-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi. {{Mî-koet}} …)
(無差異)
匿名使用者