Hói-ngoi Liâng-thi

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Hói-ngoi liâng-thi)

Hói-ngoi Liâng-thi (Yîn-ngî: dependent territory) he fu-su̍k yî Chú-khièn Koet-kâ chṳ̂ hâ, than yúng-yû phu-fûn thu̍k-li̍p kón-chhṳ khièn-li̍t ke thi-khî.