Khôi-khí chú sién-tân

Hói-ngoi Liâng-thi (Yîn-ngî: Dependent Territory) he fu-su̍k yî Chú-khièn Koet-kâ chṳ̂ hâ, than yúng-yû phu-fûn thu̍k-li̍p kón-chhṳ khièn-li̍t ke thi-khî.