If you read the conversation in the Incibator and in my discussion page in here, and all the articles I made so far in this wiki, you could see that the users asked me to create those articles. --Chabi1 12:11, 26 六月 2014 (UTC)

Okay, I see. PiRSquared17 (對話) 02:03, 27 六月 2014 (UTC)
I have notified some of the community and if they have any suggestions they will contact you. --S205645 (對話) 07:59, 27 六月 2014 (UTC)
Thank you for your help. --S205645 (對話) 12:13, 2 七月 2014 (UTC)

做得邇樣做,系毋錯嘅 phiên-siá

雖然𠊎無幾多時間來建設客家語維基百科,毋過𠊎也好關心邇件事。假使客家語錯得簡繁、白話字轉換,介樣嘅話對客家語維基百科嘅發展有幫助。轉換嘅原理方面𠊎其實也毋系幾識。 English translation: The person wrote: "To be able to accomplish this is good. Even though I do not have much time to build Hakka Wikipedia, however I do give care to this matter. If the Hakka language is able to have Traditional-->Simplified-->Romanised conversion then this will help the growth of Hakka Wikipedia..." --S205645 (對話) 10:50, 1 七月 2014 (UTC)

Zs

pm lap DQ po

Edittools update request phiên-siá

Hi Sir,

On MediaWiki:Edittools, could you please help add the following diacritic sets:

A̤ a̤ E̤ e̤ I̤ i̤ O̤ o̤ Ṳ ṳ
A̍ a̍ E̍ e̍ I̍ i̍ O̍ o̍ U̍ u̍
À̤ à̤ È̤ è̤ Ì̤ ì̤ Ò̤ ò̤ Ṳ̀ ṳ̀
Á̤ á̤ É̤ é̤ Í̤ í̤ Ó̤ ó̤ Ṳ́ ṳ́
A̤̍ a̤̍ E̤̍ e̤̍ I̤̍ i̤̍ O̤̍ o̤̍ Ṳ̍ ṳ̍
Â̤ â̤ Ê̤ ê̤ Î̤ î̤ Ô̤ ô̤ Ṳ̂ ṳ̂
Ǹ ǹ M̀ m̀

This would enable easier typing, Thanks. --Chûng-ngièn (對話) 13:06, 15 九月 2014 (UTC)

可能實現起來較困難 phiên-siá

  邇件事實現起來可能有滴困難。參與邇件事嘅人應該也毋多,𠊎也幫毋上麼嘅手。有好多方面,𠊎雖然有盡力過,但係𠊎能力十分有限,故所也只能夠作為一隻圍觀者來關注邇件大事嘅進展。
  希望更多嘅人加入𠊎兜客家語版維基百科。大家一齊加油!
  --Anson2812 (對話) 13:46, 24 九月 2014 (UTC)
  It is a little difficult to make this come true. I can't do anything, but I hope it can be completed.Best wishes.

Article requests phiên-siá

Hi! Are you interested in starting the following articles in Hakka?

Thanks! WhisperToMe (對話) 21:49, 27 十一月 2015 (UTC)