Ngì hó, fôn-ngiàng kâ-ngi̍p Wikipedia!

Kám-tshia ngì tui Wikipedia ke him-tshi lâu kung-hien, hî-mong ngì tsiông-voi hí-fôn liá-piên. Tshù-liáu fôn-ngiàng tshṳ̀ ngoi, ya tshiáng-ngì liáu-kié yî-ha tshung-yeu vùn-tsông:

Tsṳn-tshet
Tsṳn-tshet
GNU
GNU
Pán-khièn mun-thì kié-tap
Kung-hien nui-yùng pit-sî he Ngì-ke tsok-phín fe̍t-tsá tet-tó su-khièn,
thùng-yi tshai GFDL thiàu-khúan ha fat-pu
手冊
手冊
Mun-fa
Mun-fa
Hàn-yû mun-thì? Tshiáng to Fu-tshu Hak-thâng mun-kóng. Phe̍t mong-ki: thó-lun heu yeu-kín Tshiâm-miàng, fông-sṳt tsṳ̂-yit he liù-hâ si-ge Pô-long-vùn "~~~~ ".
If you have any questions about the Hakka Wikipedia, please leave a message here. Thank you for visiting!
  • Sîn-sú yin-kôi tsu-yi ke tshit-tsúng Sòng-kien Tsho-ngu.
  • Yû ngim-hò phiên-siá song-ke mun-thì? Tshiáng tshai ha-mien kâ-ngi̍p "{{Helpme}}", khì-thâ Wiki-ngìn kien-tó heo tsiông-voi lòi thì-kiûng pông-tshu.
  • Hî-mong ngì nèn hióng-su phiên-siá ngìn-lui khiung-yû tsṳ̂ tshṳ-yù pak-khô ke khuai-lo̍k, sṳ̀n-vì yit-miàng khuai-lo̍k ke Wikipedia-ngìn.

Ngài he fôn-ngiàng ngì ke Wikipedia-ngìn: 躍躍欲試~錩達神遊~小躍發亮~發出光芒 12:41, 3 Sṳ̍p-ngie̍t 2009 (UTC)