Khôi-khí chú sién-tân
Yogyakarta Thi-fông Thi̍t-khî.

Yogyakarta Thi-fông Thi̍t-khî (Yin-nì-ngî: Daerah Istimewa Yogyakarta) he Yin-nì ke yit-ke sén-fun.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá