Yo̍k-ho̍k (藥學, Yîn-ngî: Pharmacy) he yung kok-chúng khô-ho̍k chok-vi kî-chhú lòi ngiên-kiu yî-vu̍t ke tî-sṳt ne-thúng, lâu Yo̍k-lî-ho̍k (Pharmacology) he m̀-thùng ke khái-ngiam. Yo̍k-ho̍k chú-yeu ngiên-kiu Yo̍k-vu̍t ke lòi-ngièn, phà-chì, sin-chhong, chok-yung, fûn-sak, kam-thin, thiàu-phi, sên-sán, pó-kón lâu chhìm-cháu pâu-koat ha̍p-sṳ̀n sîn-yo̍k tén-tén. Chú-yeu ngim-vu he put-thon thì-kiûng kien-kâ yû-háu ke yo̍k-vu̍t lâu thì-kô yo̍k-vu̍t chṳt-liòng, pó-chṳn yung-yo̍k ôn-chhiòn.

Yo̍k-fòng.