Yeongdong Khiun.

Yeongdong Khiun (Hòn-ngî: 영동군/永同郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 845.01 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 57,424-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá