Yeoju Sṳ (Hòn-koet-ngî: 여주시/驪州市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sṳ. Chúng mien-chit 608.64 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 109,343-ngìn.

Yeoju Sṳ.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Chṳn-chhṳ 編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k 編輯

Kâu-thûng 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯

Yû-hau Sàng-sṳ 編輯

Chhâm-kháu vùn-hien 編輯


Ngoi-phu lièn-kiet 編輯