Yangju Sṳ

Yangju Sṳ (Hòn-ngî: 양주시/楊州市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 310.1 phìn-fông kûng-lî, 2009-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 189,492-ngìn.

Yangju Sṳ.
Yangju Sṳ.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯