Yù-tsiâm-vong-khî

Yù-tsiâm-vong-khî (油尖旺區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tsṳ̂-yit, Kiú-liùng pan-tó sî-nàm-phu. Mien-tsit 655 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 280,548-ngìn. Yù-tsiâm-vong-khî he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî chûng mien-tsit chui-séu ke yit-ke.

Tsim Sha Tsui
Yù-tsiâm-vong-khî, Hiông-kóng.

Thi-lî 編輯

Li̍t-sṳ́ 編輯

Hàng-tsṳn Khî-va̍k 編輯

Sa-khî Fàn-kín 編輯

Kûng-khiung Sat-sṳ̂ 編輯

Kau-yuk 編輯

Lî-hàng 編輯

Kîn-tsi Fat-tsán 編輯

Kâu-thûng 編輯

Tshâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯