Vòng-thai-siên-khî

Vòng-thai-siên-khî (黃大仙區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî chûng ke yit-ke hàng-tsṳn-khî, chhai Hiông-kóng Kiú-liùng pan-tó tûng-pet, mien-tsit 926 kûng-khín. Vòng-thai-siên-khî ngìn-khiéu yok 420,000-ngìn. Vòng-thai-siên-khî he tshiòn Hiông-kóng vì-thu̍k mò yèn-hói ke hàng-tsṳn-khî.

Vòng-thai-siên-khî, Hiông-kóng.
Tsz Wan Shan Shopping Centre.jpg

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-tsṳn Khî-va̍k編輯

Sa-khî Fàn-kín編輯

Kûng-khiung Sat-sṳ̂編輯

Kau-yuk編輯

Lî-hàng編輯

Kîn-tsi Fat-tsán編輯

Kâu-thûng編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯