Liá-piên "Vì-tô-li-â Kóng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"維多利亞港" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Vì-tô-li-â Kóng ya-kín
Vì-tô-li-â Kóng ngit-kín.

Vì-tô-li-â Kóng he Hiông-kóng-tó lâu Kiú-liùng pan-tó tsṳ̂-kiên ke hói-kóng. Kóng-fat súi-tshṳ̂m, thiên-yèn liòng-kóng.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Kîn-tsi Fat-tsánPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá