Urdu-ngî (اردو) he su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî. Chhiùng sṳ́-yung ngìn-sú lòi-khon, Urdu-ngî thai-yok phài-miàng sṳ-kie thi 20 miàng, he Pakistan ke koet-ngî, ya-he Yin-thu ke 24 chúng kûi-thin ngî-ngièn chṳ̂-yit. Yì kó chhiùng fên kôn kok-thu lòi-khon, Urdu-ngî khó khon sṳ̀n he Hindustani-ngî ke yit phu-fûn, só-yû Hindustan ngî-ngièn kèu-sṳ̀n sṳ-kie sông thi-si thai ke ngî-ngièn.

Urdu-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Urdu-ngî Wikipedia