Urdu-ngî (اردو) he su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hì Yin-thu Iran Ngî-chhu̍k ke Yin-thu Arya Ngî-kî. Chhiùng sṳ́-yung ngìn-sú lòi-khon, Urdu-ngî thai-yok phài-miàng sṳ-kie thi 20 miàng, he Pakistan ke koet-ngî, ya-he Yin-thu ke 24 chúng kûi-thin ngî-ngièn chṳ̂-yit. Yì kó chhiùng fên kôn kok-thu lòi-khon, Urdu-ngî khó khon sṳ̀n he Hindustani-ngî ke yit phu-fûn, só-yû Hindustan ngî-ngièn kèu-sṳ̀n sṳ-kie sông thi-si thai ke ngî-ngièn.

Urdu-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Urdu-ngî Wikipedia