Liá-piên "Tho-kau" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"道教" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Tho-kau (道教) he yit-ke Chûng-koet tshòn-thúng Chûng-kau. Kîn-kí tsó-khì tho-kâ tset-ho̍k sṳ̂-sióng chûng yû-kûan tho-sâng van-vu̍t, hi-fa yî-tshiu, thiên-ngìn ha̍p-yit ke sṳ-kie-kôn sṳ̀n-vì Tho-kau kî-tshú sin-ngióng.

Thai-khi̍t-thù

Tshâm siòng

phiên-siá