Liá-piên "Chûng-kau" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"宗教" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chûng-kau he Ngìn-lui Sa-fi fat-tsán to yit-thin li̍t-sṳ́ kiê-ton tshut-hien ke yit-tsúng vùn-fa hien-siong, su̍k-yî sa-fi yi-sṳt hìn-thai. Tsú-yeu thi̍t-tiám he siông-sin hien-sṳ̍t sṳ-kie tsṳ̂-ngoi tshùn-tshai tshêu-tshṳ-yèn ke sṳ̀n-pi li̍t-liong fe̍t-tsá sṳ̍t-thí. Ngiên-kiu chûng-kau ke ho̍k-khô he Chûng-kau-ho̍k.