Thiap-sat-lò-nì-kâ he Hî-lia̍p thi-ngi thai sàng-sṳ lâu Mâ-khì-tun thi-khî sú-fú. Ke-sàng vi chú-chhièn 315-ngièn yù Mâ-khì-tun koet-vòng Â-li̍t-sân-thai sâm-sṳ só kien-chho, liá ngièn-lòi he Therma kú-sàng lâu ngi-sṳ̍p-liuk ke chhûn-chông.

Thiap-sat-lò-nì-kâ khoai-suk fat-chán, kûng-ngièn-chhièn ngi-sṳ-ki kien-chho thi-yit ke vì-chhiòng, sṳ̀n-vì yit-ke thai kóng-chhòng lâu tông-sṳ̀ só-yû khì-thâ Hî-lia̍p sàng-sṳ yit-yong, he Mâ-khì-tun vòng-koet ke chhṳ-chhṳ phu-fun.

Lò-mâ sṳ̀-khì

phiên-siá

Galerius chiông-kiûn kiúng-mùn Mâ-khì-tun vòng-koet sôi-lo̍k yî-heu, Thiap-sat-lò-nì-kâ chhut-yì kûng-ngièn-chhièn 168-ngièn sṳ̀n-vì Lò-mâ Ti-koet yit-ke sàng-sṳ. Fat-chán sṳ̀n yit-ke chhung-yeu ke Mo-yi kâu-kie tiám. Egnatia T=thai-kiê yû yit-thiàu Lò-mâ tho-lu lièn-chiap phien fat-chán Êu-chû lâu Â-chû ke mo-yi. Ke-sàng he Lò-mâ chhai Mâ-khì-tun ke si-ke khî chṳ̂-yit ke sú-fú.