Thi-thûng (hon-sṳ: 地動), he it-chóng fáp-sên tshai thi-khiù ngoi-hók ke tsṳn-tong.


thi-thûng-phôPhiên-siá

thi-thûng ke thai-sePhiên-siá

thi-thûng ke tsóng-luiPhiên-siá

fûn tso lióng-tsóng,ngìn-vì lâu tsṳ-lèn

thi-thûng ke vì-hoiPhiên-siá

siông-kuânPhiên-siá

921 thai thi-thûng