Liá-piên "921 thai thi-thûng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"921大地動" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


921 thai thi-thûng (九二一大地動), yu hêm tso Nàm-thèu thai thi-thûng(南投大地動), he 1999 ngièn 9 ngiet 21 ho fáp-sên chai Tòi-vân Nàm-thèu-ien ke thi-thûng. Chṳn-iông ti Pak-fì 23.85 tu, Tûng-kîng 120.82 tu.

921 thai thi-thûng ke khiòng-tu fûn-phu

Chṳn-ièn chhṳ̂m-tu 8.0 kông-lî; kûi-mò 7.3. Liá bái thi-thûng chho-sṳ̀n Tòi-vân 2,415 ngìn sí-mông, 29 ngìn sṳt-chông, 11,305 ngìn su-sông, 51,711 kiên vók chhiuàn-tó, 53,768 kiên pan-tó.