Thai-tú-khî

Liá-piên "Thai-tú-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"大肚區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thai-tú-khî (大肚區) he Thòi-vân Thòi-chûng-sṳ ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-tsi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Tsṳn-tshṳ編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯