Thòi-chûng-sṳ

Liá-piên "Thòi-chûng-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台中市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thòi-chûng-sṳ he Thòi-vân chûng-phu ke yit-ke sṳ, ngìn-khiéu thúng-kie vi Thòi-vân thi-sâm thai sàng-sṳ.

Thòi-chûng-sṳ

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-chi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯