Liá-piên "Thòi-chûng-sṳ" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"台中市" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thòi-chûng-sṳ he Thòi-vân chûng-phu ke yit-ke sṳ, ngìn-khiéu thúng-kie vi Thòi-vân thi-sâm thai sàng-sṳ.

Thòi-chûng-sṳ

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá