Thòi-vân Thú-thi Ngiùn-hòng

Thòi-vân Thú-thi Ngiùn-hòng (臺灣土地銀行). kién-chhṳ̂n Thú-thi Ngiùn-hòng, he Thòi-vân yit-ke sṳ̀n-li̍p yî 1946-ngièn ke thai-hîn ngiùn-hòng, chúng-hòng chhai Thòi-pet-sṳ Kón-chhièn-lu sông, he kói-chû Ngit-chhṳ Sṳ̀-thoi ngièn-pún Ngit-pún khien-ngia̍p ngiùn-hòng chhai Thòi-pet, Sîn-chuk, Thòi-chûng, Thòi-nàm, Kô-hiùng sṳ̀n-li̍p.

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯