Thèu-fun-sṳ

Thèu-fun-sṳ he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen pet-phu ke yit-ke yen-hot-sṳ, Mèu-li̍t tshung-yeu sàng-tsṳ́n tsṳ̂-yit, sî-lìn Tsuk-nàm-tsṳ́n, nàm tsiap Cho-khièu-hiông, Sâm-vân-hiông, tûng tsiap Sîn-tsuk-yen, pet tsiap Sîn-tsuk-sṳ khi̍p Pó-sân-hiông, tshú-yî chûng-kóng-hâi chûng-yù hò-kuk thi-khî. Khiun-ngièn lòi ngìn-khiéu khuai-suk tsen-kâ, tshṳ 2004-ngièn sâm-ngie̍t hí, yí-kîn sṳ̀n-vì Mèu-li̍t-yen ngìn-khiéu tsui-tô ke hàng-tsṳn-khî.

Thèu-fun-sṳ

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-tsi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Tsṳn-tshṳ編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯