Tbilisi (Khiâu-chhṳ-â-ngî: თბილისი) , he kîm-hâ Khiâu-chhṳ-â ke sú-tû, ya-he Kô-kâ-sok thi-khî ke chho̍k-miàng kú-tû. Kí 2010-ngièn thúng-kie sú-sṳ, Tbilisi ngìn-khiéu 1,152,500 ngìn, sṳ-khî ngìn-khiéu tha̍t-to 1,485,293 ngìn.

Tbilisi.


Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá