Southampton he Yîn-koet Tûng-nàm Yîn-kak-làn Khî-vet Hampshire khiùn ke kóng-héu sàng-sṳ, khî-lì Lùn-tûn yok 121 kûng-lî, chúng mien-chit 72.8 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 239,700 (2010-ngièn).

Southampton.
Southampton.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá