Liá-piên "Siong-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"象棋" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Siong-khî, ya hêm cho Chûng-koet siong-khî fe̍t-chá kiûn-chi siong-khî, he yit-chúng chhai Chûng-koet thai-liu̍k, Hiông-kóng, Àu-mûn, Thòi-vân, Ye̍t-nàm lâu Liù-khiù (Okinawa) liù-hàng ke khî-lui yù-hi.

Siong-khî

Janggi (Chêu-siên chiông-khî) thùng Shogi (Ngi̍t-pún chiông-khî) he yù siong-khî fat-chán lòi ke.