Seosan Sṳ (Hòn-ngî: 서산시/瑞山市) he Hòn-koet Chungcheong Nàm-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 739.15 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 163,055-ngìn.

Seosan Sṳ.
Seosan Sṳ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá