Seongnam Sṳ (Hòn-koet-ngî: 성남시/城南市) he Hòn-koet Gyeonggi Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 141.70 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 994,271-ngìn.

Seongnam Sṳ.
Seongnam Sṳ.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá