Schwerin he Tet-koet chûng-phu ke yit-chak sàng-sṳ. Kì he Mecklenburg-Vorpommern-chû sú-fú, thú-thi mien-chit vi 130.46 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 91,264-ngìn (2012-ngièn)

Schwerin

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá