Mecklenburg-Vorpommern, he Tet-koet tûng-pet-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Mecklenburg-Vorpommern thú-thi mien-chit vi 23,174 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 1,652,000 (2009-ngièn), sú-fú Schwerin.

Mecklenburg-Vorpommern.
Mecklenburg-Vorpommern Khì-chì.
Mecklenburg-Vorpommern Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá