Sṳ-chûng-khî (Lo̍k-sân)

Sṳ-chûng-khî (市中區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke khî. Chúng mien-chit 836 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 56-van ngìn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯